Privacy policy

WV Magnus hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. WV Magnus houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen zijn beschreven in deze Privacy policy.
 • Verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als WV Magnus zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacy policy, of in algemene zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via secretaris@wvmagnus.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

WV Magnus verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten of omdat u lid bent van onze vereniging en omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder staat een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Eventuele extra informatie die door u aan ons wordt verstrekt

Uw persoonsgegevens worden door WV Magnus opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) of voor de periode van uw lidmaatschap van de vereniging. Na het beëindigen van uw lidmaatschap zullen de gegevens nog 2 jaar worden bewaard. (Na uw toestemming eventueel langer ten behoeve van een eventuele reünie.)

Verwerking van uw persoonsgegevens ten behoeve van het verenigingsblad:

Persoonsgegevens van onze leden en donateurs worden verwerkt voor het verzenden van het verenigingsblad. Hiervoor worden uw naam en adresgegevens gebruikt.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons verstrekt kunnen wij aan derde partijen verstrekken, indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo worden uw persoonsgegevens verstrekt aan de kWbn (Koninklijke Wandel Bond Nederland) voor het verzorgen van het lidmaatschap van de bond en gebruiken we een derde partij voor het drukken en adresseren van ons verenigingsblad.
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben.

Minderjarigen

Wij verwerken alleen persoonsgegevens van minderjarigen, indien daarvoor schriftelijk toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijk vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

WV Magnus bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze verstrekt zijn, dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo zijn de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens WV Magnus van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan en geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
 • We pseudonimiseren en zorgen voor encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is.
 • We maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysiek of technische incidenten.
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel daarvan) door ons of door een van onze verwerkers.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen we er samen met u niet uit, dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.